CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
     

 GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi:     CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
N
 
 
                               Tôi tên: ...........................................................................
                               CMND số:   ........... Ngày cấp:.......... Nơi cấp: .....................
                               Địa chỉ: ............................................................................
                               Là cổ đông của Công Ty CP Truyền Thông Thanh Niên .
                               Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà: ............................................
                               CMND số:   ........... Ngày cấp:.......... Nơi cấp: .....................
                               Địa chỉ: ............................................................................
                               Nội dung ủy quyền:
Được thay mặt tôi nhận cổ tức năm 2008 theo thông báo của Hội đồng quản trị Công Ty CP Truyền Thông Thanh Niên .
Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại ǵ sau này đối với nội dung đă ủy quyền.
  Tp. HCM, ngày … tháng ….   năm 2009
               Người được ủy quyền                                              Người ủy quyền
               (Kư và ghi rơ họ tên)                                                                (Kư và ghi rơ họ tên)
 
 
 
 
Xác nhận của chính quyền địa phương

Quay trở về    Đầu trang
LIÊN KẾT

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên được thành lập vào  ngày 04 tháng 01 năm 2006

- Công ty chuyên hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực chính như sau:

Truyền Thông ; Quảng cáo ; Hệ thống nhà in trong nước ; Thương mại - Xuất nhập khẩu ; Đầu tư – Kinh doanh Bất Động Sản …