CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
 
 
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---
 

                                               TP.Hồ  Chí Minh, ngày 14  tháng 3 năm 2008   

                     THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2008
 
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Thanh Niên trân trọng thông báo Quư Cổ Đông về  
              việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2008 như sau:
  1. Thời gian:      07g30 Thứ Bảy ngày 05 tháng 4 năm 2008
  2. Địa điểm:       Hội trường Ṭa soạn Báo Thanh Niên 
                            248 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lăo, Quận 1, TP.HCM 
    Nội dung:   
-         Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2007 và định hướng hoạt động năm 2008.
-         Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính công ty.
-         Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kiến nghị mức cổ tức năm 2007.
-         Báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của điều lệ công ty và tăng vốn điều lệ.
-         Báo cáo các dự án đầu tư triển khai năm 2008.
-         Tờ tŕnh: xin bổ sung thành viên HĐQT.
-         Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
4.    Điều kiện tham dự:  
-         Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ: 500 cổ phần (chiếm 0,05% cổ phần của Công ty trở lên được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội)
-         Các cổ đông không có đủ điều kiện trên hoặc không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho người khác thay mặt ḿnh thực hiện các quyền của cổ đông bằng văn bản ủy quyền (theo mẫu công ty) để tham dự Đại hội.
5.    Ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp: 27/3/2008 (trước ngày họp 10 ngày)
6.    Thời gian xác nhận dự họp: Từ ngày 25/3/2008 đến hết ngày 01/4/2008 (khoảng 1 tuần)
7.    Cổ đông xác nhận dự họp hay ủy quyền cho người khác dự họp vui ḷng đăng kư tại:
-         Công ty Cổ Phần Truyền Thông Thanh Niên – 287 Lư Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
Điện thoại : 08 8640780 – Fax : 08 8640784
-         Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội phải lập giấy ủy quyền có đầy đủ chữ kư và xác nhận của cơ quan quản lư cổ đông, người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền và xuất tŕnh CMND khi đến dự họp. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website: www.thanhniencorp.com.vn
8.    Cổ đông khi tham dự đại hội vui ḷng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (c̣n hạn sử dụng) hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông (nếu có) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
                                                                                                            
                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                                                           
                                                            NGUYỄN CÔNG KHẾ
                                                                        ĐĂ KƯ

Quay trở về    Đầu trang
LIÊN KẾT

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên được thành lập vào  ngày 04 tháng 01 năm 2006

- Công ty chuyên hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực chính như sau:

Truyền Thông ; Quảng cáo ; Hệ thống nhà in trong nước ; Thương mại - Xuất nhập khẩu ; Đầu tư – Kinh doanh Bất Động Sản …